വ്യാപാരം

സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളില്‍നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കുന്നതിന് ഇന്നു മുതൽ നിയന്ത്രണമില്ല

നോട്ട് പിൻവലിക്കലിനെ തുടർന്ന് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം നീക്കിയതായി ആർബിഐ.

Load More Posts

Pin It on Pinterest