തൊഴില്‍

ഇരുപത്തിമൂന്നോളം സർവ്വകലാശാലകൾ വ്യാജം: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ

ഇന്ത്യയിൽ 23 ഓളം സർവ്വകലാശാലകളും 279 ഓളം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യാജം, യുജിസിയും ഓള്‍ ഇന്ത്യ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ എജ്യുക്കേഷനുമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്.

Load More Posts

Pin It on Pinterest